diALOg Hukuk ve Mevzuat Portalı - 1 Soru 1 Cevap
İcra Prestige

6102 sayılı yeni TTK’ya göre; anonim şirketlerin internet sitesi kurmaları zorunlu mudur?

  diALOg Hukuk ve Mevzuat Servisi tarafından yayınlandı.
1116 kere görüntülendi.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

ANONİM ŞİRKETLER

GENEL KURULA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

SORU

6102 sayılı yeni TTK’ya göre; anonim şirketlerin internet sitesi kurmaları zorunlu mudur?

6102 sayılı yeni TTK’ya göre; her anonim şirket bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:

a.) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

b.) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

c.) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, Önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

d.)  Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

e.) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

f.) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

g.) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

h.) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

ı.) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

i.) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

j.) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları, k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

 

( 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkındaki detaylı soru ve cevapları, tüm şirketlerin uymakla mükellef oldukları uygulamaları http://www.dialognette.com/Icerik/6979/6102-yeni-t%C3%BCrk-ticaret-kanunu-uygulamalar%C4%B1 adresinden inceleyebilirsiniz. )

Konu Başlıkları:
İcra Prestige